Általános Szerződési Feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a ConfidoConsulting Kft. (a továbbiakban: szolgáltató) által biztosított székhelyszolgáltatás részletes és általános feltételeit tartalmazza, melyeket a megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) a Megrendelőlap aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el.
1.A felek megállapodásának megfelelően a szolgáltató beszerezi az ingatlan tulajdonosától annak hozzájárulását, hogy az igénybevevő az ingatlanon székhelyet létesíthessen, melyért a jelen szerződés 9. pontjában meghatározott szolgáltatási díjat köteles fizetni a szolgáltató részére.
2.A szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésben befogadó nyilatkozatot szerez be az igénybevevő részére, melyet a 1. pont tartalmaz, illetve melynek felhasználásával az igénybevevő az ingatlant cégirataiban székhelyként tüntetheti fel, amelyet az illetékes hatóságok, bíróságok és egyéb szervekhez is jogosult bejelenteni.
3.Ahhoz, hogy az igénybevevő az ingatlant székhelyként használhassa, az ehhez szükséges társasági szerződés és kapcsolódó egyéb cégiratok módosítása és annak cégjegyzéken való átvezetése az igénybevevő kötelezettsége. Amennyiben az ingatlan igénybevevő székhelyeként való bejegyzése iránti cégbírósági eljárást az igénybevevő a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül nem indítja meg és ezzel egyidejűleg ezt nem igazolja a szolgáltató felé, jelen szerződés a határidő utolsó napján hatályát veszti és az eddig az időpontig kifizetett szolgáltatási díj a szolgáltatót illeti. Amennyiben az illetékes cégbíróság cégnyilvántartásába az ingatlan székhelyként való bejegyzése megtörtént, erről az igénybevevő a cégbírósági jogerős bejegyző végzés másolatban történő átadásával, illetőleg megküldésével köteles a szolgáltatót tájékoztatni. Az igénybevevő tudomásul veszi, hogy a cégiratok elkészítésével/módosításával, továbbá cégbírósági eljárással kapcsolatos költségek (ügyvédi munkadíj, illeték, költségtérítés) kizárólag őt terhelik, melyeket a szolgáltatóra nem háríthat át.
4.A szolgáltató köteles az igénybevevő cégtábláját a vonatkozó törvény szerint elhelyezni és biztosítani, hogy a minden héten (az ünnepnapokat kivéve) hétfőtől péntekig 9:00 – 16:00 között tartó munkaidőben az igénybevevő részére érkező hivatalos és üzleti levelei átvételre kerüljenek a Magyar Posta által kiadott meghatalmazás útján. A szolgáltató csak azokat a küldeményeket köteles átvenni, melyen az igénybevevő cég neve fel van tüntetve, a személyre szóló leveleket meghatalmazás hiányában nem áll módjában átvenni. Tekintettel arra, hogy ezen meghatalmazáshoz a felek kötelesek a Magyar Posta által előírt formanyomtatvány(ok) kitöltésére, ezen kötelezettségüknek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg eleget tesznek. Amennyiben az igénybevevő a postai meghatalmazáshoz szükséges dokumentumokat (cégkivonat / végzés, aláírási címpéldány / aláírásminta) a szerződéskötést követő 7 napon belül nem bocsátja a szolgáltató rendelkezésére, a szolgáltatónak nem áll módjában az aláírandó postai és nem postai küldeményeket átvenni, illetve az ebből adódó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A meghatalmazás megigényléséhez szükséges postai eljárást a szolgáltató köteles megindítani. Az igénybevevő jelen szerződés aláírásával meghatalmazza a szolgáltatót, hogy az minden postai és nem postai, a székhelyre érkező küldeménnyel kapcsolatosan önállóan és teljes körűen eljárjon, kiadja, valamint ha kell, visszavonja a szükséges meghatalmazásokat az igénybevevő nevében.
5.A szolgáltató az 5. pontban foglaltaknak megfelelően átvett valamennyi küldemény érkezéséről a kézhezvételtől számított (hétfő - péntek 12:00-ig érkezett levelek, küldemények értesítések 24 órán belül, az azon túl érkezőket az első munkanapon küldünk értesítést e-mailben. értesíti az igénybevevőt. Az egy napon érkezett küldeményekről a szolgáltató jogosult egy valamennyi küldeményt felsoroló e- mailben tájékoztatni az igénybevevőt.
6.A szolgáltató csak a címzett képviselője, illetőleg az általa meghatalmazott személy részére jogosult a küldeményt átadni. Az igénybevevő által képviselt személy a küldemények átvételét köteles a szolgáltató által meghatározott módon, írásban igazolni. A küldemény átvételi lap aláírásával az igénybevevő igazolja, hogy az ott feltüntetett dátumig beérkezett összes küldeményt átvette a szolgáltatótól.
7.Az igénybevevő és annak képviselője mulasztásából, tevékenységéből, ügyviteléből, szerződésszegéséből, így különösen valamely küldemény késedelmes átvételéből eredő felelősség az igénybevevőt terheli és az emiatt bekövetkezett kárt is ő köteles viselni.
8.A szolgáltató jelen szerződésben foglalt székhelyszolgáltatásra irányuló kötelezettségén kívül egyéb irodai ügyintézést csak külön díjazás ellenében, külön megállapodás alapján vállal.
9.Az igénybevevő a jelen szerződésben körülírt székhelyszolgáltatásért szolgáltatási díjat (a továbbiakban: szolgáltatási díj) köteles fizetni a szolgáltató részére, melynek összege a megrendelőlapon rögzítettek szerint alakul. Az igénybevevő a szolgáltatási díjat szolgáltató számla ellenében előre, vagy a számlán feltüntetett bankszámlára történő átutalás útján a szolgáltató részére. Ezen határidő ún. fix határidőnek minősül, melynek elmulasztása a jelen szerződés 13. pontjában meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után.
A szerződött időszakra vonatkozó szolgáltatási díj a szerződés megkötésekor azonnal esedékes.
10.A felek megállapodnak abban, hogy az egymás részére e-mail útján megküldött levelek, értesítések a kiküldés napján kézbesítettnek minősülnek (kézbesítési vélelem), kivéve ha a küldő fél a levél kézbesítéséről hibajelentést kap. Amennyiben a másik féltől, azaz a címzettől az e-mail cím megváltozása miatt vagy más okból hibajelentés érkezik és a címzett a másik fél felé az e-mail címének esetleges megváltozását nem jelezte, úgy az ily módon mulasztó fél, azaz a címzett köteles az ezzel a másik félnek okozott kár megtérítésére. Ha a szolgáltató emiatt nem tud az igénybevevőnek tájékoztatást küldeni a jelen szerződés 6. pontja szerint érkezett küldeményekről, ez esetben a szolgáltató jogosult a jelen szerződés 13. pontjában foglaltak alkalmazására.
11.Felek kijelentik, hogy
(1.) a székhelyük szerint illetékes hatóságnál vezetett cégjegyzékbe bejegyzett és szabályszerűen működő gazdasági társaságok
(2) ellenük csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, vagy végrehajtási-, vagy ilyenek veszélyével járó peres, vagy nem peres eljárás nincs folyamatban és ennek lehetősége nincs kilátásban
(3) a jelen szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges társasági, hatósági és egyéb felhatalmazással, engedéllyel és jóváhagyással rendelkeznek,
(4) a jelen szerződés megkötése a másokkal kötött szerződéseiket, vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
A felek vállalják, hogy a jelen pontban meghatározott jogi helyzetek megváltozását a másik féllel haladéktalanul közlik. E közlés elmaradásáért a mulasztó fél felelősséggel tartozik.
12.Jelen szerződés határozott időtartamra jön létre, melyet mindkét fél jogosult 30 nappal megelőzően az adott – már előre kifizetett – hónap napjára felmondani (rendes felmondás). A rendes felmondás a másik fél általi átvételével válik hatályossá.
13.A szolgáltató jogosult továbbá jelen szerződést rendkívüli felmondással is megszüntetni, amennyiben:
- az igénybevevő megszegi a jelen szerződés 10. pontjában foglalt, kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségét,
- az igénybevevő megszegi a jelen szerződés 11. pontjában foglalt kötelezettségét.

A szolgáltató a jelen pontban foglalt feltételek bekövetkezése esetén az igénybevevő részére sem írásbeli felszólítást küldeni, sem póthatáridőt szabni nem köteles. A rendkívüli felmondás az igénybevevő általi átvétellel válik hatályossá, mely jelen szerződést azonnali hatállyal szünteti meg. A szolgáltató által az igénybevevő Megrendelőlapon meghatározott címére megküldött rendkívüli felmondás a feladástól számított 5. munkanapon az igénybevevő által átvettnek minősül, ezen szabály a rendes felmondás kézbesítésére is irányadó. Az esetleges – a szolgáltatónak be nem jelentett – címváltozásból eredő kézbesíthetetlenségéért az igénybevevő felelős.
A szolgáltató a szerződés ily módon történő megszüntetése esetén az előre megfizetett szolgáltatási díjnak csak a szerződés megszűnését követő időszakra eső részét köteles visszafizetni az igénybevevő részére.
14.Az igénybevevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnését követően az ingatlant székhelyként, levelezési vagy egyébként értesítési címként nem használhatja, azt a továbbiakban harmadik személyek részére nem jogosult ilyen minőségben kiadni, sem iratain feltüntetni. Jelen szerződés megszűnése esetén a szolgáltató jogosult az igénybevevőnek az ingatlanban bejegyzett székhelye megszűnéséről az illetékes hatóságokat, bíróságokat, egyéb szervezeteket tájékoztatni. Ettől függetlenül jelen szerződés megszűnését követően az igénybevevő haladéktalanul, de legkésőbb 5 naptári napon belül köteles székhelyének megváltozásáról tájékoztatni üzleti partnereit és valamennyi, a székhelyét nyilvántartó hivatalos szervet (KSH, NAV, Önkormányzat, Cégbíróság, stb.). Az igénybevevő köteles továbbá a szerződés megszűnésétől számított 10 naptári napon belül az illetékes cégbíróságnál kérelmet benyújtani a székhelyváltozás bejegyzése iránt, melyet köteles a szolgáltató felé írásban igazolni (a kérelem másolatának megküldésével), továbbá a jelen szerződés megszűnésétől számított 60 naptári napon belül a székhelymódosítás bejegyzését a jogerős cégbírósági végzés másolatának megküldésével igazolni szolgáltató felé. A jelen szerződés megszűnése esetén a szolgáltató az igénybevevő küldeményeit „ismeretlen helyre költözött” megjegyzéssel visszautasítja.
15.A jelen szerződés teljesítése során felek kötelesek egymással együttműködni és jogaik gyakorlása során jóhiszeműen eljárni. Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. Jelen szerződés elválaszthatatlan része a Megrendelőlap, mely tartalmazza a szolgáltatás pontos leírását, illetve az estlegesen igényelt további szolgáltatásokat is. A Megrendelőlap és a szolgáltatások közös megegyezéssel bármikor módosíthatóak.
16.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók.


Budapest, 2014. február 15.